Mediator sądowy

Na mediację można trafić na własny wniosek, kiedy tylko dwie strony konfliktu tak zdecydują lub na bazie skierowania Sądu (również Strony postępowania sądowego mogą decydować o wyborze mediatora).

Jestem mediatorką sądową (wpisaną na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu) i od kilkunastu lat prowadzę mediacje ze skierowania sądu, ale także mediacje prywatne – na wniosek stron. Współpracuję z kancelariami prawnymi, które dostrzegają potencjał mediacji, jako procedury oraz jej liczne korzyści.

Mediacja towarzyszy mi w pracy i w życiu osobistym, odkąd pierwszy raz się z nią zetknęłam. I tak − od ponad 14 lat wspieram komunikację i poszukiwanie rozwiązań w konfliktach rodzinnych, sprawach rozwodowych, okołorozwodowych, alimentacyjnych oraz w konfliktach społecznych. Kierując się swoim doświadczeniem, bazując na wieloletniej praktyce (także w pracy z rodzinami i z dziećmi), wspieram strony mediacji w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, z uszanowaniem ich prawa do podejmowania decyzji, ale też z dużym uwrażliwieniem na potrzeby i prawa dzieci.

Mam możliwość stałego rozwoju w obszarze mediacji, ale także dzielenia się swoim doświadczeniem. Prowadzę staże dla mediatorów, warsztaty i szkolenia mediacyjne i z zakresu komunikacji i mediacji dla różnych grup odbiorców. W ich trakcie często wykorzystuję nowoczesne platformy komunikacji na odległość. Jestem także wykładowcą przedmiotów mediacyjnych i związanych z komunikacją oraz konfliktem w Wyższej Szkole Bankowej oraz na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Jestem autorką publikacji naukowych i popularno-naukowych z zakresu mediacji

• „Dziecko – ukryty klient mediacji rodzinnych” (Psychologia w praktyce”)

• Profesjonalna pomoc psychopedagogiczna online na przykładzie

terapii i mediacji. (Nie) zbędna odpowiedź na sytuacje trudne (współautorka)

• „W stronę upodmiotowienia – mediacja a procedury postępowania w sytuacji konfliktu w szkole”

• broszura informacyjna dla mieszkańców miasta Poznania „Mediacje. Rozwiąż konflikt” (współautorka)

• „PORADNIK NA TEMAT MEDIACJI” (redaktorka).

Rola mediatora

Mediator – osoba bezstronna i neutralna − wspiera komunikację, ułatwia wzajemne zrozumienie, pomaga zmienić sposób myślenia o problemie i jego rozwiązaniach. Mediator dba o sprawny przebieg procesu, zgodnie z jego etapami. Podsuwa techniki wspierające proces kreowania dobrych, długotrwale działających rozwiązań. Kierując się swoim doświadczeniem mediator wspiera w poszukiwaniu optymalnych rozwiązań, z uszanowaniem perspektywy każdego z uczestników oraz jego prawa do podejmowania decyzji.

Mediator rodzinny w Poznaniu

W sytuacji kryzysu w rodzinie lub w związku (od jednorazowych trudności, po skomplikowane sprawy rozwodowe) jego uczestnicy mogą potrzebować wsparcia trzeciej Strony. Mediator – osoba bezstronna i neutralna − wspiera komunikację, ułatwia wzajemne zrozumienie, pomaga zmienić sposób myślenia o problemie i jego rozwiązaniach. Oferuje on także formalną i proceduralną pomoc w sprawach sądowych.

Jako mediator rodzinny wpisany na listę stałych mediatorów Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu pomagam zwaśnionym stronom w nowym spojrzeniu na konflikt, przełamaniu barier komunikacyjnych oraz wypracowaniu warunków porozumienia możliwych do zaakceptowania przez obie strony. Spory te dotyczą rozmaitych kwestii. Można do nich zaliczyć np. podział majątku przy rozwodzie, ustalenie wysokości alimentów oraz sprawowanie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, ale także kwestie dotyczące innych członków rodziny: dziadków, wnuków, nowych partnerów, np. te związane ze wspólnym zamieszkaniem czy opieką.

Mediator sądowy w Poznaniu

W sytuacji kryzysu w rodzinie lub w związku (od jednorazowych trudności, po skomplikowane sprawy rozwodowe) jego uczestnicy mogą potrzebować wsparcia trzeciej Strony. Mediator – osoba bezstronna i neutralna − wspiera komunikację, ułatwia wzajemne zrozumienie, pomaga zmienić sposób myślenia o problemie i jego rozwiązaniach. Oferuje on także formalną i proceduralną pomoc w sprawach sądowych.

Mediator, jako osoba bezstronna i neutralna pomaga przyjrzeć się omawianym kwestiom z nowej perspektywy.

Mediator zobowiązuje się prowadzić mediację z należytą starannością i na każdym jej etapie stać na straży przestrzegania zasady dobrowolności i poufności mediacji. Mediator dba o przestrzeganie procedury oraz pomaga Stronom w wypracowaniu porozumienia (jeśli taka jest ich wola), a następnie dba o prawidłowy i terminowy bieg dokumentów.

Koszty postępowania mediacyjnego określa szczegółowo znajdujący się na mojej stronie internetowej cennik, w sprawach ze skierowania sądu reguluje tę kwestię rozporządzenie.

Prowadzę swoją działalność jako mediator sądowy wpisany na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu. Zawarta przede mną jako przed mediatorem sądowym ugoda, po jej zatwierdzeniu przez sąd, ma moc prawną wyroku sądowego.